Think

A debug mind

Là một lập trình viên, công việc chính của tôi là ngồi viết code và sửa lỗi (fix bug). Fix bug là một trong những …
XSTK

Xác suất là gì?

Xác suất của một sự kiện là khả năng xảy ra sự kiện đó Hiểu xác suất như thế nào? Xét về khía cạnh toán …
XSTK

Bài 11: Biểu đồ Scatterplot

Khái niệm Biểu đồ scatterplots được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa hai biến định lượng (quantitative variable) Cách đọc biểu đồ …