Category: Tiếng Anh căn bản

Tiếng Anh căn bản

‘Could have done something’ nghĩa là gì?

Could have, should have, would have là cách giả định về sự việc ở quá khứ. Could have + past participle Could have + past participle Đây là cách nói bạn thừa khả năng để làm việc gì đó nhưng bạn không làm / không thực hiện: ví dụ: trong …