Category: English

English

‘Could have done something’ nghĩa là gì?

Could have, should have, would have là cách giả định về sự việc ở quá khứ. Could have + past participle Could have + past participle Đây là cách nói bạn thừa khả năng để làm việc gì đó nhưng bạn không làm / không thực hiện: ví dụ: trong …
English

Câu điều kiện và những vấn đề liên quan

Câu điều kiện là một mảng ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Nếu phân tích kĩ ngữ pháp của phần này, ta sẽ rút ra được nhiều điều thú vị Câu điều kiện là gì ? Câu điều kiện (conditional sentence) là những câu thể hiện mối quan hệ …