Fun

Chuyện cười: Cương trực

Một anh lính có tính cương trực, thấy quan huyện làm nhiều điều trái mắt nên thường hay đem lời chế nhạo. Quan vẫn định bụng trả thù. Một hôm có người đến vu cho anh lính ăn tiền hối lộ ở ngoài chợ. Quan mừng thầm dịp báo thù đã đến, bèn cho đi bắt anh lính về.

Anh lính tới Công đường, dắt cả đứa con nhỏ đi theo. Quan đập bàn thét lớn:

— Đánh! Đánh cho nó chừa cái tật ăn hối lộ đi!

Anh lính quay sang thủng thỉnh bảo con:

— Này, con đứng lui ra đi. Quan sắp đánh cha đấy!

Leave a Reply