Fun

Chuyện cười: Xu nịnh

Một người giàu nói với một người nghèo:

— Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?

Người kia nói:

— Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?

Người giàu bảo:

— Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?

Người kia nói:

— Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh ông?

Người giàu lại nói:

— Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?

Người kia bảo:

— Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!

Leave a Reply